Великобірківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора (головного лікаря) КНП Великобірківської селищної ради «Тернопільська центральна районна лікарня

 

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора (головного лікаря)

КНП Великобірківської селищної ради

«Тернопільська центральна районна лікарня

16.05.2021 року (дата оприлюднення оголошення)

      У відповідності до ст.16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, рішення сесії Великобірківської селищної ради №277 від 26.04.2021 року «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора (головного лікаря) КНП Великобірківської селищної ради «Тернопільська центральна районна лікарня», рішення сесії Великобірківської селищної ради №278 від 14.05.2021 року «Про створення конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора (головного лікаря) КНП Великобірківської селищної ради «Тернопільська центральна районна лікарня», Протоколом №1 конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора (головного лікаря) КНП Великобірківської селищної ради «Тернопільська центральна районна лікарня».

Найменування:

 Комунальне некомерційне підприємство Великобірківської селищної ради «Тернопільська центральна районна лікарня (далі – Підприємство)

Юридичне та фактичне місцезнаходження Підприємства:

Юридична адреса: 47740, Тернопільська область, Тернопільський район, смт. Великі Бірки, вул. Грушевського, 51;

Фактична адреса: 46000, м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 9.

Основні напрями діяльності Підприємства:

- Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

-  Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

- створення разом із Засновником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

-  надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої  стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;

-  надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

-  організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

- направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

- проведення профілактичних оглядів;

- придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;

-  закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

-  впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів.

- забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги.

- надання будь-яких платних послуг підприємствам, установам, організаціям, фізичним та юридичним особам відповідно до законодавства.

- організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

- провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;

- здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

- Підприємство може бути базою клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

- Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, КНП ВСР «ТЦРЛ» отримує його в порядку, визначеному законодавством України.

- Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України.

 

Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватися до 17.06.2021 року (до 1300 год) у приміщенні Великобірківської селищної ради, що знаходиться за адресою: 47740, вул. Грушевського, 53, смт Великі Бірки Тернопільського району Тернопільської області.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

 (0352) 49-23-60, rada_vb@ukr.net

Вимоги до претендентів:

– громадянство України;

– повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямком підготовки «Медицина»;

– післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» або іншу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за напрямом підготовки «Управління та адміністрування»;

– стаж роботи за лікарською спеціальністю — не менше 7 років, та за фахом «Організація i управління охороною здоров’я» — не менше 5 років;

– вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів);

– здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

– високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку Підприємства на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

– план реформування підприємства протягом одного року;

– заходи з виконання завдань Підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;

– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Підприємства.

Перелік документів, що подаються особисто (надсилаються поштою конкурсній комісії) претендентом для участі у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Неподання всіх вищенаведених документів тягне за собою рішення конкурсної комісії про недопущення до участі у конкурсі.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

 

Місце проведення конкурсу:

Великобірківська селищна рада, 47740, вул. Грушевського, 53,                           

смт Великі Бірки Тернопільського району Тернопільської області

Дата та час проведення конкурсу: 17 червня 2021 року о 1400 год.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь