Великобірківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану с. Малий Xодачків Великобірківської селищної територіальної громади Тернопільської області

  • ЗАЯВА
   про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
   генерального плану с. Малий Xодачків
  • Великобірківської селищної територіальної громади
  • області

Загальні положення

Замовник СЕО та виконавець

  • проекту є Великобірківська селищна  територіальна громада Тернопільської області (47740, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт Великі Бірки, вул. Грушевського, буд. 53).

Виконавець − Товариство з обмеженою відповідальністю “Естр” (04112, м. Київ, вул. Івана Гонти, буд. 3а, офіс 509)

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Великобірківська селищна територіальна громада Тернопільської області. Генеральний план є основною містобудівною документацією, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови й іншого використання території села та розробляється і затверджується в інтересах територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

  • Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральні плани населених пунктів підлягають стратегічній екологічній оцінці. Даний документ у відповідності із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» призначений визначити обсяг стратегічної екологічної оцінки генерального плану с. Малий Xодачків Великобірківської селищної територіальної громади Тернопільської області виконаний на замовлення та відповідно до завдання Великобірківської селищної територіальної громади. Розроблення Генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села та є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови та іншого використання території населеного пункту.

Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села.

Генеральним планом с. Малий Xодачків визначено:

основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території;

перспективна чисельність населення, обсяги та структура нового житлового будівництва;

території, необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, а також пропозиції щодо зміни меж населеного пункту;

пропозиції щодо формування мережі об’єктів громадського обслуговування населення, що забезпечують соціально-гарантований рівень життя згідно з державними будівельними нормами;

організацію вулично-дорожньої та транспортної мережі, напрями розвитку інженерної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою;

заходи з охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини.

Генеральний план виконано у відповідності до вимог Державних будівельних норм України ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування та забудова територій» та ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень».

Для складання плану існуючого використання території були задіяні графічні матеріали, які надані Замовником.

Генеральний план розроблений на розрахунковий строк 20 років та згідно п. 8 ст. 17 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» строк дії генерального плану населеного пункту не обмежується.

Затверджений у чинному порядку генеральний план стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території села, а також при використанні землі в проектних межах села.

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Розроблення проекту генеральний план с. Малий Xодачків Великобірківської селищної  територіальної громади Тернопільської області передбачає формування проектних рішень на всю територію населеного пункту. Проектні рішення охоплюють визначені види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території населеного пункту. Даний проект визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території, обґрунтовує необхідність його зміни на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються в тому числі завданням на розроблення генерального плану, державними інтересами. Одночасно документ державного планування не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни. Генеральний план населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

Генеральним планом пропонується організація наступних функціональних зон:

 • житлової;
 • громадської;
 • промислово-комунальної;
 • ландшафтно-рекреаційної.

Визначення основних екологічних проблем

Основними екологічними проблемами, з якими стикається с. Малий Xодачків, є:

 1. Атмосферне повітря
 • головним забруднювачем виступає транзитний автотранспорт, що прямує через населений пункт по автомобільному шляху територіального значення Т 2002.
 1. Водні ресурси
 • дифузне забруднення від транспорту (поверхневий стік з доріг);
 • недотримання розмірів та меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон вздовж водних об’єктів;
 • село не забезпечене централізованою каналізацією з очисними спорудами;
 • відсутність централізованого водопостачання;
 • відсутні централізовані мережі дощової каналізації.
 1. Відкриті землі
 • джерелом забруднення ґрунтів села є автотранспорт;
 • умови утримання та упорядкування кладовища не відповідають санітарним вимогам;
 • негативний вплив від накопичень побутових відходів.
 1. Здоров’я населення
 • основним джерелом шуму є вулична мережа з інтенсивним рухом автотранспорту.
 1. Лісові ресурси, природно-заповідний фонд
 • об’єкти природно-заповідного фонду у межах населеного пункту відсутні;
 • недостатня кількість зелених насаджень загального користування в межах села.
 1. Поводження з відходами
 • на даний час схема санітарної очистки в селі відсутня.

При визначені сфер охоплення стратегічної екологічної оцінки, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту Генерального плану, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в актах законодавства та в нормативних актах місцевих рад та місцевих адміністрацій.

Ймовірні наслідки:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування генеральний план с. Малий Xодачків, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Компонент довкілля

Ймовірний вплив проектних рішень

Клімат і мікроклімат

Негативних наслідків не очікується.

Очікується покращення мікроклімату через створення зелених насаджень загального користування та обмеженого користування у межах санітарних зон.

Повітряне середовище

Очікується покращення ситуації щодо шумового забруднення. Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану територій прилеглих до вулиці з інтенсивним рухом транспорту забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень та дотримання правил землекористування в межах захисних смуг дороги та дотримання розривів.

Слід очікувати збереження незначного рівня забруднення повітря викидами автотранспорту.

 

Водне середовище

Покращення ситуації – усунення джерел забруднення – влаштування централізованої системи водовідведення господарсько-побутових стічних вод; будівництво централізованої системи водопостачання.

Скорочення рівня забруднення і засмічення поверхневих водних об’єктів та збереження їх водності внаслідок виділення земельних ділянок для організації прибережних захисних смуг.

Відкриті землі

Передбачається забудова вільних ділянок, що призведе до трансформації ґрунтового покриву, посилиться фрагментація оселищ, відсутня можливість відновлення природних біотопів на забудованих ділянках.

Ґрунти

Трансформація ґрунтового покриву на ділянках проектної житлової і громадської забудови.

Очікується порушення горизонтів ґрунтів внаслідок прокладання інженерних мереж.

Очікується покращення стану ґрунтів щодо виключення забруднення побутовими стоками через створення централізованої системи господарсько-побутової каналізації та очисних споруд поверхневих вод; рекультивація ґрунтів.

Покращення ситуації через впровадження спеціалізованої системи санітарного очищення від твердих побутових відходів.

Біорізноманіття (рослинний і тваринний світ)

Створення житлової забудови на сільськогосподарських землях загрожує зменшенню середовища існування видів тваринного світу, посилить фрагментацію оселищ.

Вплив на середовища існування через розвиток рекреаційних територій.

Ландшафти

Очікується позитивний вплив на образ ландшафту населеного пункту через організацію санітарно-захисних зон, благоустрою населеного пункту і розвитку озеленених територій загального користування.

Здоров’я населення

Негативних впливів не очікується.

Очікується підвищення безпеки на дорогах.

Впровадження природоохоронних еколого орієнтованих заходів (створення систем каналізації та водопостачання, очисних споруд, облаштування рекреаційних територій та санітарно-захисних зон тощо) сприятиме покращенню стану навколишнього природного середовища та здоров’я населення.

 

б) для територій з природоохоронним статусом:

 • території з природоохоронним статусом відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Проекті рішення документа державного планування не мають впливу на транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У рамках стратегічної екологічної оцінки генерального плану с. Малий Xодачків Великобірківської селищної територіальної громади Тернопільської області з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків буде розглянуто варіант «нульовий», без упровадження проектних змін.

При гіпотетичному «нульовому» сценарії не розробляється і не затверджується генеральний план с. Малий Xодачків. За таких умов подальший соціально-економічний сталий розвиток є неможливим, альтернатива «нульового» сценарію призведе до погіршення екологічної ситуації, погіршення стану здоров’я населення, неефективного використання земельних та інших природних ресурсів й рекреаційного потенціалу селищної об’єднаної територіальної громади. Оскільки без наявності містобудівної документації, проведення будь-якої містобудівної діяльності забороняється. У випадку, якщо генеральний план не буде затверджено, населений пункт залишиться без документації, яка регулюватиме забудову населеного пункту.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Методологічною основою стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану с. Малий Xодачків Великобірківської селищної  територіальної громади Тернопільської області для виявлення всіх важливих впливів і ризиків, оцінювання їх величини та значимості, запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, є системний підхід.

Для сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження зазначеного документа державного планування будуть використані такі методи, зокрема: загальні: аналіз, синтез, формалізація, порівняння, історичний, логічний, ідеалізації, експертних оцінок тощо; графічні; нормативно-правового регулювання, контент-аналізу; моделювання; інформаційні; прогнозування; соціоекологічні методи. Саме система засобів і прийомів, що передбачені кожним із зазначених до застосування під час стратегічної екологічної оцінки методів, дають змогу запропонувати заходи щодо запобігання, зменшення та пом’якшення наслідків для довкілля за критеріями збереження та охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я. У процесі стратегічної екологічної оцінки буде опрацьовано інформацію та дані щодо стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я, екологічні проблеми, які стосуються документа державного планування: статистичну інформацію, доповіді про стан довкілля, інформацію, включену в інші акти законодавства, що мають відношення до генерального плану с. Малий Xодачків Великобірківської селищної територіальної громади Тернопільської області, дані моніторингу стану довкілля, експертні оцінки, інша доступна інформація про екологічні показники, які відображають основні тенденції причини та наслідки екологічної обстановки на підставі даних державних статистичних спостережень із використанням адміністративних даних.

Таблиця 1

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом документа державного планування

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 

1

2

3

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту на стан повітря.

Зниження рівня викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, розроблення та реалізація схем оптимізації руху автотранспорту в населених пунктах.

Водні ресурси

Незадовільне утримання прибережних захисних смуг. Відсутність централізованого каналізування.

Відсутність централізованого водопостачання.

Відсутність дощової каналізації.

Дотримання у межах зон санітарної охорони об’єктів водопостачання.

Розроблення проектів землеустрою водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів.

Відновлення і підтримання гідрологічного режиму та покращення екологічного стану водних об’єктів. Забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами в необхідній кількості та відповідної якості.

Будівництво водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання.

Відкриті землі

Умови утримання та упорядкування кладовища не відповідають санітарним вимогам.

Забруднення ґрунтів придорожньої території.

Забруднені ґрунти є вторинним джерелом забруднення підземних і поверхневих вод, а також атмосферного повітря через незадовільний стан покриття вулиць, недостатню кількість зелених насаджень.

Закриття кладовища, яке вичерпало свої територіальні ресурси. Відведення ділянки під проектне кладовище.

Раціональне планування вулично-дорожньої мережі.

Лісові ресурси та природно-заповідний фонд

Недостатня кількість зелених насаджень.

 

Передбачено озеленення та благоустрій території села з урахуванням нормативно-допустимих рекреаційних навантажень.

Для захисту від шуму і шкідливих викидів передбачається облаштування шумозахисних екранів та смуг озеленення.

Поводження з відходами

Відсутнє роздільне збирання побутових відходів.

 

Розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення села. Забезпечення повного збору, вивозу та своєчасного видалення всіх видів відходів. Впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства і інших заходів з метою зменшення об’ємів вивозу і захоронення відходів.

Здоров’я населення

Акустичне навантаження від автомобільного транспорту.

Для захисту від шуму і загазованості вздовж автодороги передбачається створення і підтримку зелених насаджень загального користування та обмеженого користування у межах санітарних зон.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку. Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ № 296 від 10.08.2018р, Міністерства екології та природних ресурсів України)

Зміст стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних у с. Малий Xодачків Великобірківської селищної  територіальної громади Тернопільської області.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Великобірківська селищна територіальна громада Тернопільської областіТернопільської області (47740, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт Великі Бірки, вул. Грушевського, буд. 53)

Строки подання

15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с. Малий Xодачків Великобірківської селищної територіальної громади Тернопільської області (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь